شمــاره جــاری

شماره های پیشیـن
  • سال هفتم (1395)

مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده می باشد.

        ViewXML
هیچ موردی برای نمایش یافت نشد


مشخصــات مجلــه
     
صـاحب امتیـاز    
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سردبیر    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرائی    
امین محمدی
کارمند

شــاپــا چاپی    
2008-8914
شــاپــا الکترونیک