شمــاره جــاری

شماره های پیشیـن

مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده می باشد.

   
هیچ موردی برای نمایش یافت نشد


مشخصــات مجلــه
     
صـاحب امتیـاز    
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سردبیر    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرائی    
امین محمدی
کارمند

شــاپــا چاپی    
2008-8914
شــاپــا الکترونیک